Vaarregels

Binnenvaartpolitiereglement (BPR)

De meest recente versie van het BPR (officieel het ‘9e wijzigingsbesluit’) is op 1 december 2004 van kracht geworden. Het BPR, waar onder andere alle verkeersregels, seinen, lichten op het water in staan, is het meest bekend uit de Wateralmanak deel 1. U wordt geacht op de hoogte te zijn van de regels op het water, dus zorg dat u deze versie aan boord heeft!

Het Watersportverbond is betrokken geweest bij het opstellen van de regels en is tevreden met het resultaat. Belangrijk is dat de positie van kleine schepen ten opzichte van grote schepen verbeterd is. Er geldt nu weliswaar een algemeen verbod op kitesurfen op de grote binnenwateren (Rijkswateren), maar er is met Rijkswaterstaat afgesproken dat op de goede kitesurfstekken een ontheffing gegeven zal worden.

Voor iedereen op het water is het natuurlijk van groot belang om te weten wat er veranderd is. De belangrijkste verandering is dat de tekst een stuk leesbaarder is geworden. De meeste verwijzingen zijn er uit gehaald, de begrippen zijn gemoderniseerd en een ‘schip niet zijnde een klein schip’ heet nu gewoon een ‘groot schip’. Ook is rekening gehouden met de moderne techniek aan boord zoals radar, elektronische kaarten en het BPR op CD-rom. Kitesurfen en snelle schepen zijn nu opgenomen in de wet. Snelle schepen zijn grote schepen die sneller kunnen varen dan 40 km per uur.

De belangrijkste veranderingen

Het begrip ‘uitwijken voor’ is voor een groot deel vervangen door ‘voorrang verlenen aan’. Voorrang verlenen betekent of een koerswijziging of een snelheidsverandering. Uitwijken voor een schip zou in de praktijk kunnen betekenen: in de problemen komen met andere schepen. De term ‘voorrang hebben’ komt niet in het BPR voor, het gaat altijd om voorrang verlenen. Bij enkele situaties staat nog steeds uitwijken, bijvoorbeeld bij twee kleine motorschepen die recht tegen elkaar in varen (beide moeten uitwijken).

De stuurboordwal-regel wordt belangrijker dan ‘klein wijkt voor groot’. Dit houdt in dat als een klein schip in een kanaal of een vaargeul de stuurboordzijde volgt, een groot schip voorrang moet verlenen aan het kleine schip. Volgt een schip niet de stuurboordwal dan moet een klein schip voorrang verlenen aan een groot schip. Alle situaties tussen kleine en grote schepen onderling worden nu per artikel apart uitgewerkt.

Een passagiersschip korter dan 20 meter is een groot schip. Het schip laat dit overdag aan de overige scheepvaart zien met een gele ruit. ’s Nachts toont het passagiersschip de verlichting voor een groot motorschip of een groot zeilschip. Sleepboten korter dan 20 meter die niet slepen o.i.d. zijn kleine schepen. Zodra ze echter grote schepen gaan slepen worden ze beschouwd als grote schepen.

Grote schepen mogen een blauw bord tonen aan kleine schepen als ze de verkeerde wal willen gaan varen. Bijvoorbeeld in de binnenbocht op een rivier of op een kanaal om naar een laad- of losplaats te gaan. Kleine schepen moeten dan voorrang verlenen aan grote schepen die het blauwe bord tonen, bij voorkeur door aan het verzoek te voldoen. Het is dus niet verplicht! Het moet veilig zijn om over te steken naar de verkeerde wal. Een andere manier om voorrang te verlenen is het varen buiten de betonning van de vaargeul. Voor kleine schepen met een geringe diepgang is dit meestal geen probleem.

Allerlei geluidsseinen hoeven nu alleen gebruikt te worden als communicatie via de marifoon onmogelijk blijkt.
Bij slecht zicht mogen schepen op de wateren genoemd in bijlage 9 (lijst met hoofdvaarwegen) alleen verder varen als ze op radar varen en de marifoon gebruiken. Kleine schepen met alleen marifoon moeten op deze wateren bij slecht zicht dus gaan stilliggen.

Een replica van seinvlag A geldt nu voor alle duikers en niet meer uitsluitend voor sportduikers. Andere schepen in de buurt van seinvlag A moeten hinderlijke waterbeweging vermijden en zo ver mogelijk van dit bord verwijderd blijven. Onderwatersport wordt op een aantal plaatsen verboden, zoals in havens en bij meergelegenheden. Op deze plaatsen is het ook verboden te zwemmen..

Het voorkomen van hinderlijke waterbeweging geldt nu voor alle schepen. Een groot schip moet nu dus ook hinderlijke golfslag vermijden als het bijvoorbeeld kleine schepen die langs de kade gemeerd liggen passeert.

Kitesurfen wordt verboden behalve op gedeelten van de vaarweg die hiervoor door de bevoegde autoriteit zijn aangewezen.Natuurlijk is er veel meer gewijzigd dan hierboven vermeld is. Het is van groot belang om in de voorbereiding op het nieuwe seizoen de nieuwe regels eens door te nemen. Daarmee kunt u nare verrassingen of boze collega-schippers op het water voorkomen. Bovendien, alle schepen behalve kleine open schepen zijn verplicht om een bijgewerkt exemplaar van het geldige Binnenvaartpolitiereglement aan boord te hebben.