Privacyverklaring

Privacy Statement

Watersportvereniging de Jouster Water Sportvereniging (JWS) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Watersportvereniging JWS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

Als Watersportvereniging JWS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Watersportvereniging JWS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Communicatie over de vereniging en/of uitnodigingen voor bijeenkomsten;
- Het versturen van rekeningen t.b.v. lidmaatschap, liggeld zomer en berging winter.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het lidmaatschap van de vereniging en de daarbij horende rechten en plichten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Watersportvereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Woonadres;
- Woonplaats;
- Geboortedatum;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Rekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Watersportvereniging JWS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor een periode:

- Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens geïnteresseerde in het lidmaatschap
Persoonsgegevens van geïnteresseerde in het lidmaatschap worden door Watersportvereniging JWS verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Informatieverstrekking in de vorm van emailberichten en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze gegevens is:
- Mondelinge of schriftelijke toestemming;
- Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Watersportvereniging JWS de volgende persoonsgegevens van u vragen:
o Voornaam;
o Tussenvoegsel;
o Achternaam;
o Woonadres;
o Woonplaats;
o Geboortedatum;
o Telefoonnummer;
o E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Watersportvereniging JWS opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde in het lidmaatschap.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarig
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Watersportvereniging JWS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel wat op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
- Alle personen die namens Watersportvereniging JWS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gebonden aan geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor inscriptie van persoonsgegevens als daar aanleiding voor is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of één van onze medewerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voorgenoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dn vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens
Watersportvereniging JWS
It Noard 1
8512 AB Broek
info@jwsjoure.nl